OCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Prepravné obaly s.r.o., Udiča 115, 01801 UDIČA, IČO: 51769727, DIČ: 2120798966, IČ-DPH: SK2120798966, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorým sa rozumie v elektronickom obchode fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovolne a z vlastnej vôle vyplnila a odoslala elektronickú objednávku, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

Spotrebiteľom je pre účely odstúpenia od zmluvy v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. chápaná fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar za účelom podnikania, výkonu povolania alebo zamestnania.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Prepravné obaly s.r.o.

Udiča 115

018 01 UDIČA

IČO: 51769727

DIČ: 2120798966

IČ DPH: SK2120798966

 

Bankové spojenie: Prima Banka SK14 5600 0000 0055 0353 2001

 

Michal Tarbaj - konateľ

Telefón: 0908 238 071

E-mail: info@prepravneobaly.sk

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1   

Odbor výkonu dozoru 

tel. č.: 046/5422 771 

fax č.: 046/5420 685 

 

2. OBJEDNÁVKA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na internetovej stranke www.prepravneobaly.sk a bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinností predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetu tým, že vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne a rýchle vybavenie objednávky. Ak je kupujúcim právnická osoba, alebo SZČO musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH.

Odoslaná objednávka je považovaná za záväznú a kupujúci sa zaväzuje uhradiť objednávku. 

 

Po uskutočnení objednávky bude na váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. V prípade, že ste zvolili platbu prevodom, riaďte sa údajmi uvedenými v e-maile doručenom po objednaní tovaru.

Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20% DPH (ak nie je uvedené inak)

 

3. PODMIENKY DODANIA

Predávajuci sa zaväzuje dodať tovar 1-6 týždňov od vytvorenia objednávky, zvyčajne sa však tovar expeduje do 2 týždňov od prijatia objednávky. Dodacia doba záleží od aktuálneho stavu objednávok, preto sa o dodaní vopred informujte. Spolu s tovarom je zasielaná aj faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

Cena dopravy: Doprava balíkov v rámci Slovenskej republiky do 20kg je ZDARMA. Doprava balíkov mimo Slovensku republiku, s váhou vačšou ako 20kg a pri viac kusových zásielkach je na dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.  Pri vyžadovanom okamžitom odoslaní tovaru, hradí plnú sumu za prepravu kupujúci (Odosielame každý prac. deň do 12:00 prostredníctvom kuriéra UPS, aktuálne ceny podľa váhy na www.sps-sro.sk) 

 

4. SPÔSOBY PLATBY

Predfaktúra + Doplatok v hotovosti

Platba vopred prevodom na účet - Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet Prima banky Slovensko SK14 5600 0000 0055 0353 2001.  Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Dobierka - Platba v hotovosti pri preberaní zásielky od kuriéra UPS. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY si vyhradzujeme právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 100 € – predávajúci má právo požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo predávajúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu.

 

 

5. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim táto záruka zaniká. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zo záruky sú taktiež vyňaté, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu predávajúceho: Prepravné obaly s.r.o., Udiča 115, 018 01 Udiča. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Po obdržaní tovaru, písomnej reklamácie a kópie faktúry je predávajúci povinný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii kupujúceho a musí byť do 14 pracovných dní osobne doručené do sídla spoločnosti alebo najneskôr v posledný deň lehoty podané na poštovú prepravu. Zmluvné strany si vrátia všetky poskytnuté plnenia.

Tovar musí byť v stave, v akom bol kupujúcemu doručený. Nesmie byť použitý, odretý, ošúchaný a nemože javiť žiadne známky používania. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajuci zašle peniaze prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na adresu predávajúceho nebude vyzdvihnutý.

Upozornenie: S ohľadom na ust. § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Na našej stránke si môžete objednať tovar v ktorom si spotrebitelia vyberajú vlastné rozmery, prevedenia alebo úpravy podľa seba. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare NEMÁ právo odstúpiť od zmluvy. Prosíme preto ctených zákazníkov aby od zmluvy pri tomto tovare neodstupovali, nakoľko tovar Vám bude vrátený a budeme od Vás požadovať úhradu za poštovné. V prípade neprevzatia dobierky s takýmto tovarom, je zákazník povinný uhradiť 100% kúpnej ceny tovaru+náklady na poštovné a náklady na poštovné za vrátenie zásielky + náklady na znovuposlanie balíka, prevodom na účet v banke vopred.

 

7. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre účely doručenia tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch.  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 

8. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.

Zmluvné strany týmto záväzne prehlasujú, že si zmluvu riadne zvážili, jej celý text prečítali a pochopili a že ju uzatvárajú dobrovoľne. Taktiež prehlasujú, že nepoznajú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli túto, nimi uzatvorenú zmluvu, akokoľvek urobiť neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe a prekaziť jej účel tak, ako ho na začiatku tejto zmluvy vážne deklarovali.

 

V Udiči, 1.8.2019

 

Referencie

Hrávam ako Dee Jay, mám vlastnú aparatúru a rack som si objednal na koncový zosilovač Yamaha P5000S. Cením si starostlivosť a pomoc pracovníkov firmy už pri výbere racku, vedia poradiť, svedčí to o ich profesionalite. Racky sú vyrobené z kvalitného materiálu a sú kvalitne spracované. Bol a aj som veľmi spokojný, môžem každému len odporúčať, sú to kvalitné a cenovo dostupné produkty.

Gejza Márton, Dee Jay

Ako prebieha objednávka?

1. Návrh riešenia
 poradenstvo

2. Vypracovanie cenovej ponuky

3. Zapracovanie pripomienok

4. realizácia objednávky

Všetky práva vyhradené. Reprodukcia, prenos, šírenie alebo ukladanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázan
© 2024 všetky práva vyhradené
tvorba web stránok INCUBEMEDIA